Beth y gallwch chi ei ddisgwyl gan eich gweithiwr deintyddol proffesiynol

Rydym wedi ymrwymo i'ch helpu chi i ddeall beth i'w ddisgwyl gan eich gweithiwr deintyddol proffesiynol, beth i'w wneud os na fydd eich disgwyliadau'n cael eu cyflawni a pha gamau rydym yn eu cymryd i'ch amddiffyn.

Rydym yn cyflwyno dogfennau canllawiau i bob gweithiwr deintyddol proffesiynol, gan amlinellu'r safonau y mae'n rhaid iddynt eu harddel. Gallwch ddarllen y dogfennau hyn ar ein tudalen Safonau'r Tîm Deintyddol.

​Sioe sleidiau sain: Mae eich tîm deintyddol yn destun archwiliadau hefyd.

'Smile' – Gwybodaeth i gleifion

Mae ein taflenni 'Smile' yn esbonio rôl y Cyngor Deintyddol Cyffredinol, beth i'w ddisgwyl yn yr ymweliad a beth i'w wneud os ydych chi'n anhapus â'ch profiad.​

Eich hawliau

Cyn i chi gytuno i unrhyw driniaeth feddygol, dylech ofyn y cwestiynau hyn i chi'ch hun.

  • Ydych chi'n gwybod a fydd y driniaeth yn cael ei darparu o dan y GIG neu'n breifat?

  • Ydych chi'n gwybod y gost debygol? Os nad oes rhestr brisiau i'w gweld yn y feddygfa, gallwch chi ofyn am gael gweld un. 

  • Ydych chi'n deall beth fydd yn digwydd fel rhan o'r driniaeth? Gofynnwch am gynllun ysgrifenedig, os byddai hynny'n ddefnyddiol i chi. 

  • Ydy'ch deintydd chi wedi dweud wrthych a oes unrhyw opsiynau triniaeth eraill? 

  • Oes gennych chi'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i wneud penderfyniad gwybodus? 

  • Os oes dyfais ddeintyddol yn cael ei gwneud ar eich cyfer, ydych chi wedi cael cynnig copi o'r datganiad cynhyrchu?

  • Os oes gennych chi unrhyw bryderon, dylech ofyn i'ch gweithiwr deintyddol proffesiynol am fwy o wybodaeth. 

Ein cofrestri 

Yn ôl y gyfraith, rhaid i bob deintydd, nyrs ddeintyddol, technegydd deintyddol, hylenydd deintyddol, therapydd deintyddol, technegydd deintyddol clinigol a therapydd orthodontig sy'n darparu'ch gofal deintyddol gofrestru gyda ni. 

I ymuno â'n cofrestri, mae angen i'r gweithwyr deintyddol proffesiynol hyn brofi eu bod wedi'u hyfforddi ac yn gymwys, a'u bod o gymeriad da. Gallwch bori drwy ein cofrestri i weld a yw'ch gweithiwr deintyddol proffesiynol wedi cofrestru.

Mae rhai deintyddion â hyfforddiant neu brofiad arbennig ar ein Rhestri Arbenigol hefyd, ac yn cael galw eu hunain yn 'arbenigwyr'. Rhaid iddynt ddangos i ni sut maen nhw'n gymwys i ddefnyddio'r teitl hwnnw cyn y gallant ymuno â'r rhestri hyn. Efallai bod deintyddion eraill yn gweithio mewn arbenigeddau penodol ym maes deintyddiaeth (er enghraifft, orthodonteg), ond ni chânt alw eu hunain yn arbenigwyr oni bai eu bod ar y rhestri hyn.

Tra'u bod nhw ar ein cofrestri, rydym yn disgwyl i weithwyr deintyddol proffesiynol barhau i ddatblygu eu sgiliau trwy ddatblygiad proffesiynol parhaus. Mae angen iddynt fodloni ein safonau ni hefyd.Related content

Contact GDC

+44 (0) 20 7167 6000

37 Wimpole Street

London W1G 8DQ

eGDC

Secure area for dental professionals