Cymraeg

                                        GDC-Logo-WELSH.jpg

 
 

Cynllun Iaith Gymraeg

Mae ein Cynllun Iaith yn dweud wrthych chi pa wybodaeth a gwasanaethau rydym ni’n eu darparu trwy gyfrwng y Gymraeg. Rydym yn ymrwymedig i sicrhau bod y cyhoedd yn gallu cael gafael ar wybodaeth berthnasol yn yr iaith Gymraeg yn ddidrafferth.

 
Ar y dudalen hon fe gewch wybodaeth am ein gwaith. Os ydych angen rhagor o wybodaeth am unrhyw agwedd ar ein gwaith yn y Gymraeg, cysylltwch â ni. Mae’r manylion cyswllt ar waelod y dudalen hon.
 
Mae ein Cynllun Iaith wedi derbyn cymeradwyaeth gan Bwrdd yr Iaith Gymraeg.

 

Amdanom ni

Ein diben yw diogelu cleifion deintyddol yn y DU. Rydym yn cofrestru deintyddion a gweithwyr gofal deintyddol proffesiynol cymwys – boed yn gweithio yn y GIG, mewn practis preifat, neu fath arall o bractis – ac yn pennu a monitro’r safonau y mae’n rhaid iddynt eu dilyn gydol eu gyrfa. Rydym yn atebol i’r Senedd.
 
Fel claf, rydych angen gallu ymddiried yn y gweithwyr proffesiynol sy’n darparu gofal deintyddol i chi. Rydych angen gwybod eu bod nhw’n bodloni safonau proffesiynol. Ac, os aiff rhywbeth o’i le a’ch bod yn anfodlon â’r gofal deintyddol a gawsoch, rydych angen gwybod fod yna rywun yno i helpu. Mae’r dudalen hon yn egluro beth mae’r Cyngor Deintyddol Cyffredinol yn ei wneud i roi tawelwch meddwl i chi am eich gofal deintyddol. 

Ein cofrestri

Yn ôl y gyfraith, mae’n rhaid i’r gweithwyr deintyddol canlynol gofrestru gyda ni:
 • Deintyddion
 • Technegwyr deintyddol clinigol
 • Hylenyddion deintyddol
 • Technegwyr deintyddol
 • Therapyddion deintyddol
 • Nyrsys deintyddol
 • Therapyddion orthodontig

I ymuno â’n cofrestri, mae angen i’r gweithwyr proffesiynol hyn brofi eu bod wedi’u hyfforddi ac yn gymwys, a bod ganddynt gymeriad da. I chwilio am eich gweithiwr deintyddol proffesiynol chi ar ein cofrestri, cliciwch ar y botwm ‘search our registers’ ar frig y dudalen hon, neu cysylltwch â ni.

Mae rhai deintyddion sydd wedi cael hyfforddiant neu brofiad arbennig ar ein Rhestrau Arbenigol hefyd ac yn gallu galw eu hunain yn ‘arbenigwr’. Mae’n rhaid iddynt ddangos i ni sut maen nhw’n gymwys i ddefnyddio’r teitl hwnnw cyn y gallant ymuno â’r rhestri hyn. Efallai y bydd deintyddion eraill yn gweithio mewn meysydd deintyddol penodol (er enghraifft, orthodonteg) ond mae’n rhaid iddynt fod ar y rhestri hyn cyn gallu galw eu hunain yn arbenigwyr. Gallwch weld pa ddeintyddion sy’n arbenigwyr ar y wefan neu trwy gysylltu â ni.

Cynnal safonau uchel

Fel gweithwyr proffesiynol sydd â chryn gyfrifoldeb ac y mae pobl yn ymddiried ynddynt, mae disgwyl i’ch deintydd ac aelodau eraill o’r tîm sy’n darparu gofal deintyddol i chi gynnal safonau ymddygiad uchel, ar lefel broffesiynol a phersonol. Mae hyn yn amod ar gyfer parhau i fod yn gofrestredig gyda ni.
 
Mae’n rhaid i bob gweithiwr deintyddol:
 • roi eich buddiannau chi yn gyntaf a gweithredu i’ch diogelu chi;
 • parchu eich urddas a’ch dewisiadau;
 • cadw unrhyw wybodaeth amdanoch chi yn gyfrinachol;
 • cydweithredu gydag aelodau eraill y tîm deintyddol a chydweithwyr eraill ym maes gofal iechyd;
 • cynnal eu gwybodaeth a’u sgiliau proffesiynol; a
 • bod yn ddibynadwy.

Diweddaru sgiliau a gwybodaeth

Mae’n ddyletswydd ar bob gweithiwr deintyddol proffesiynol i sicrhau bod ganddynt y wybodaeth a’r sgiliau diweddaraf gydol eu gyrfa. Yn ôl y gyfraith, mae’n rhaid iddynt gwblhau rhywfaint o ddatblygiad proffesiynol parhaus bob pum mlynedd i aros ar ein cofrestri. Gall hyn olygu, er enghraifft, mynd ar gyrsiau gloywi ar y technegau diweddaraf ar gyfer sterileiddio offer deintyddol neu ddysgu am ddeunyddiau deintyddol newydd.

Eich helpu os yw pethau’n mynd o chwith

Mae’r rhan fwyaf o weithwyr deintyddol proffesiynol yn bobl fedrus a chydwybodol y gallwch ymddiried ynddynt. Ond os nad ydych chi’n hapus gyda’r gofal deintyddol a gawsoch, sut allwch chi fynegi’ch pryderon?
 
Fel arfer rydym yn argymell y dylch geisio datrys y broblem yn lleol yn gyntaf – dylai bod gan y lle y cawsoch eich triniaeth weithdrefn gwyno fewnol. Mae rhagor o wybodaeth am y gwahanol ddewisiadau sydd ar gael i chi, yn cynnwys sut y gallwn ni eich helpu, ar y wefan hon. Os ydych yn credu bod sgiliau, iechyd neu ymddygiad gweithiwr deintyddol proffesiynol yn codi pryderon o ran diogelwch cleifion, neu eu bod wedi methu’n llwyr â chyrraedd y safonau disgwyliedig, dylech gysylltu â ni. Byddwn yn dweud wrthych chi a allwn ni ymchwilio i’r mater ai peidio a pha gamau y gallwn ni eu cymryd. Yn yr achosion mwyaf difrifol, gallwn atal pobl rhag gweithio, neu gyfyngu eu gwaith, os oes angen.

Eich hawliau

Cyn i chi gytuno i unrhyw driniaeth ddeintyddol, dylech ystyried y cwestiynau hyn:
 • Ydych chi’n gwybod a fydd y driniaeth y byddwch yn ei derbyn yn cael ei darparu o dan y GIG neu’n breifat?
 • Ydych chi’n gwybod beth yw’r gost debygol? Os nad oes rhestr brisiau’n cael ei harddangos yn y practis, gofynnwch am weld un.
 • Ydych chi’n deall beth yw’r driniaeth y byddwch chi’n ei derbyn? Gofynnwch am gynllun triniaeth ysgrifenedig, os ydych o’r farn y byddai hynny’n ddefnyddiol.
 • Ydy’ch deintydd wedi sôn wrthych chi am fathau eraill o driniaeth?
 • Ydych chi wedi cael yr holl wybodaeth angenrheidiol i wneud penderfyniad deallus?
 • Os oes gennych unrhyw bryderon, dylech ofyn i’ch gweithiwr deintyddol proffesiynol am ragor o wybodaeth.
 • Fel rhan o’n hymrwymiad, paratowyd fersiynau Cymraeg o’r cyhoeddiadau canlynol ar gyfer y cyhoedd:

 

Sut mae gwneud cwyn i ni am weithiwr deintyddol proffesiynol?

Strategaeth Gorfforaethol 2013 – 2015

Cynllun Busnes 2013

Gwenwch Mae eich tîm deintyddol yn cael archwiliadau hefyd

EICH HELPU I GYWIRO PETHAU...ADOLYGIAD BLYNYDDOL 2011-12

Cwyno am ofal deintyddol preifat

Ydych chi’n ystyried gwynnu’ch dannedd?

Adroddiad blynyddol a chyfrifon 2011

ADRODDIAD BLYNYDDOL A CHYFRIFON 2010

Cyngor i’r rhaisy’n cyflogi gweithwyr deintyddolproffesiynol

Adroddiad blynyddol a chyfrifon 2009

Cysylltu â ni

Os oes angen rhagor o wybodaeth yn Gymraeg arnoch chi, cysylltwch â ni.